Nakúp a vyhraj

Súťaž je ukončená. Ďakujeme za zapojenie sa.

Výhercom hlavnej výhry sa stal p. Vanya


Uhradíme za Vás spotrebiče v hodnote 2000€

 

Čo preto musíte urobiť?

 1. Nakúpte v stavebninách marand jednorázový nákup v hodnote minimálne 1200 € s DPH.
 2. Zaregistrujte sa! Registrácia pre hlavnú výhru je nutná do 5.12.2021. Registrácia pre darčekové poukážky je nutná do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bol uskutočnení nákup.

PRAVIDLÁ AKCIE

 • Pre zaradenie do súťaže je potrebné vyplniť formulár online (viď. vyššie) prípadne na predajni
 • Do žrebovania bude zaradený len jednorázový nákup v minimálnej hodnote 1200 € s DPH. Každý zákazník sa môže v daný mesiac registrovať len raz. V prípade platby v hotovosti si pre kontrolu ponechajte aj bloček z pokladne.
 • Výherca hlavnej výhry bude žrebovaný 15.12.2021. Bude žrebovaný jeden výherca zo všetkých registračných formulárov, ktoré boli registrované počas roka 2021.
 • Výhercovia mesačného žrebovania budú postupne zverejnení na našej webovej stránke www.marand.sk/nakupavyhraj a na FB stránke. Výherca hlavnej výhry bude taktiež zverejnení na spomínaných platformách bezprostredne po žrebovaní. V prípade, že vylosovaní výherca výhru neprevezme alebo odmietne organizátor si vyhradzuje právo danú výhru stornovať.

ÚPLNÉ PODMIENKY AKCIE „NAKÚP A VYHRAJ“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, MIESTO A DOBA KONANIA AKCIE

 1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie s názvom „Nakúp a vyhraj“ (ďalej len „Akcia“). Organizátorom akcie je spoločnosť marand plus, s.r.o. so sídlom: Levická 7, 949 01 Nitra, IČO: 47617292, DIČ: 2024016357, IČ DPH:SK2024016357.
 2. Výhry v súťaži sú stanovené nasledovne:

– 10x poukážka v hodnote 250 € na nákup tovaru v stavebninách marand (každý mesiac je žrebovaný 1 výherca)

– HLAVNÁ VÝHRA: 1x úhrada spotrebičov podľa vlastného výberu v hodnote 2000€ (žrebovanie prebehne 15.12.2021)

II. TERMÍN AKCIE A ROZSAH

 1. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) v období od 1.2.2021 do a vrátane 15.12.2021 (ďalej len „Čas konania akcie“) alebo do odvolania organizátorom.
 2. Akciu je možné ukončiť skôr pod podmienkou podľa čl. VIII. Odstavca 2 týchto pravidiel. Pojem „nakúp a vyhraj“ znamená, že každý, kto sa zaregistruje elektronicky prípadne odovzdá registračný formulár na predajni bude zaradený do súťaže.

III. ÚČASŤ V AKCII

 1. Akcie s a môže zúčastniť každá plnoletá fyzická alebo právnická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“ alebo „Zákazník“), ktorá nakúpi v predajni stavebnín marand v jednorazovom nákupe za minimálnu sumu 1200 € s DPH.
 2. Akcie je možné zúčastniť sa na základe splnení nasledujúcich podmienok:
  a. Účastník uskutoční jednorazový nákup v hodnote minimálne 1200 € s DPH.
  b. Každý zákazník sa v daný mesiac môže registrovať len raz. Registráciu musí vykonať do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
  c. Účastník vyplní registračný formulár online prípadne priamo na predajni.
  d. Nákup musí byť uskutočnený v dobe konania akcie (1.2.2021 – 15.12.2021).

IV. PRIEBEH AKCIE

 1. Organizátor vložil do akcie poukážky na nákup tovaru na predajni stavebnín marand v hodnote 250 €. Každá poukážka má platnosť 6 mesiacov. Platnosť poukážky sa začína dátumom vyžrebovania výhercu danej poukážky. Hlavná výhra bude žrebovaná 15.12.2021 a do žrebovania bude zaradený každý registrovaný účastník v období trvania súťaže.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo určiť spôsob doručenia výhry, vrátane osobného odberu na predajni.
 3. V prípade, že Účastník Akcie odstúpi od kúpnej zmluvy na kúpu produktu platného nákupu, nárok na Výhru mu zaniká.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za peniaze a zároveň nie je určená na ďalší predaj. Výhra je neprenosná.

V. VYLÚČENIE Z AKCIE

 1. Z účasti Akcie sa vylúčia osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám Akcie.
 2. Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého Účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že sa do účasti v Akcii dostal podvodným konaním alebo takým konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Organizátor v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje účastníkom akcie nižšie uvedené informácie.
 2. ORGANIZÁTOR NA ÚČELY IDENTIFIKÁCIE ÚČASTNÍKA, JEHO KONTAKTOVANIE A DORUČENIE TOVARU,
  BUDE SPRACÚVAŤ JEHO OSOBNÉ ÚDAJE, A TO PO DOBU TRVANIA AKCIE RESP. PO DOBU PLYNUTIA
  PRÁV A POVINNOSTÍ Z UZATVORENÉHO ZMLUVNÉHO VZŤAHU.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.
 4. Účastník má vzhľadom na spracúvanie jeho osobných údajov nasledovné práva:
  − požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  − na opravu osobných údajov,
  − na vymazanie osobných údajov,
  − na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  − namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  − podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona oOOÚ.
  Účastník ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@marand.sk alebo telefonicky na čísle: 0918 414 670.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor touto Akciou nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcie oznámením na webe Akcie.
  (www.marand.sk/nakupavyhraj).
 3. Vyobrazenie poukážky na komunikačných materiáloch Akcie (letáky, plagáty, webové stránky apod.) je iba ilustratívne a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe.