HLAVNÁ VÝHRA – fotovoltaické panely môžete mať takmer ZADARMO a to so zľavou vo výške 99%.*

Každý mesiac žrebujeme výhercu 250€ poukážky na nákup tovaru u nás.

 

Čo preto musíte urobiť?

  1. Nakúpte v stavebninách marand jednorázový nákup v hodnote minimálne 1200 € s DPH.
  2. Zaregistrujte sa! Registrácia pre hlavnú výhru je nutná do 5.12.2021. Registrácia pre poukážky je nutná do 5. dňa

 

 REGISTRÁCIA

 

*Zľava sa vzťahuje len na nákup systému ZOSTAVA 1 od spoločnosti ledgroup.sk.

 

PRAVIDLÁ AKCIE:

  • Pre zaradenie do súťaže je potrebné vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu prípadne vypýtať od našich zamestnancov na predajni.
  • Do žrebovania bude zaradený len jednorázový nákup v minimálnej hodnote 1200 € s DPH. Každý zákazník sa môže v daný mesiac registrovať len raz. V prípade platby v hotovosti si pre kontrolu ponechajte aj bloček z pokladne.
  • Výherca hlavnej výhry bude žrebovaný 15.12.2021. Bude žrebovaný jeden výherca zo všetkých registračných formulárov, ktoré boli registrované počas roka 2021.
  • Výhercovia mesačného žrebovania budú postupne zverejnení na našej webovej stránke www.marand.sk/nakupavyhraj a na FB stránke. Výherca hlavnej výhry bude taktiež zverejnení na spomínaných platformách bezprostredne po žrebovaní. V prípade, že vylosovaní výherca výhru neprevezme alebo odmietne organizátor si vyhradzuje právo danú výhru stornovať.

ÚPLNÉ PODMIENKY AKCIE „NAKÚP A VYHRAJ“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, MIESTO A DOBA KONANIA AKCIE
1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie s názvom „Nakúp a vyhraj“ (ďalej len „Akcia“). Organizátorom akcie je spoločnosť marand plus, s.r.o. so sídlom: Levická 7, 949 01 Nitra, IČO: 47617292, DIČ: 2024016357, IČ DPH:SK2024016357.
II. TERMÍN AKCIE A ROZSAH
1. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) v období od 1.2.2021 do a vrátane 15.12.2021 (ďalej len „Čas konania akcie“) alebo do odvolania organizátorom
2. Akciu je možné ukončiť skôr pod podmienkou podľa čl. VIII. Odstavca 2 týchto pravidiel. Pojem „nakúp a vyhraj“ znamená, že každý, kto sa zaregistruje a odovzdá registračný formulár na predajni prípadne odošle elektronicky na e-mail: info@marand.sk alebo svojmu obchodnému zástupcovi.
III. ÚČASŤ V AKCII
1. Akcie s a môže zúčastniť každá plnoletá fyzická alebo právnická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky (ďalej len „Účastník“ alebo „Zákazník“), ktorá nakúpi v predajni stavebnín marand v jednorazovom nákupe za
minimálnu sumu 1200 € s DPH.
2. Akcie je možné zúčastniť sa na základe splnení nasledujúcich podmienok:
a. Účastník uskutoční jednorazový nákup v hodnote minimálne 1200 € s DPH.
b. Každý zákazník sa v daný mesiac môže registrovať len raz. Registráciu musí vykonať do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
c. Účastník vyplní registračný formulár a odovzdá ho zamestnancom na predajni prípadne zašle elektronicky e-mailom.
d. Nákup musí byť uskutočnený v dobe konania akcie (1.2.2021 – 15.12.2021).
IV. PRIEBEH AKCIE
1. Organizátor vložil do akcie poukážky na nákup tovaru na predajni stavebnín marand v hodnote 250 €. Každá poukážka má platnosť 6 mesiacov. Platnosť poukážky sa začína dátumom vyžrebovania výhercu danej poukážky. Hlavná výhra bude žrebovaná 15.12.2021 a do žrebovania bude zaradený každý registrovaný účastník v období trvania súťaže.
2. Organizátor si vyhradzuje právo určiť spôsob doručenia výhry, vrátane osobného odberu na predajni.
3. V prípade, že Účastník Akcie odstúpi od kúpnej zmluvy na kúpu produktu platného nákupu, nárok na Výhru mu zaniká.
4. Výhru nie je možné vymeniť za peniaze a zároveň nie je určená na ďalší predaj. Výhra je neprenosná.
V. VYLÚČENIE Z AKCIE
1. Z účasti Akcie sa vylúčia osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám Akcie.
2. Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého Účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že sa do účasti v Akcii dostal podvodným konaním alebo takým konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Organizátor v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje účastníkom akcie nižšie uvedené informácie.
2. ORGANIZÁTOR NA ÚČELY IDENTIFIKÁCIE ÚČASTNÍKA, JEHO KONTAKTOVANIE A DORUČENIE TOVARU,
BUDE SPRACÚVAŤ JEHO OSOBNÉ ÚDAJE, A TO PO DOBU TRVANIA AKCIE RESP. PO DOBU PLYNUTIA
PRÁV A POVINNOSTÍ Z UZATVORENÉHO ZMLUVNÉHO VZŤAHU.
3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.
4. Účastník má vzhľadom na spracúvanie jeho osobných údajov nasledovné práva:
− požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
− na opravu osobných údajov,
− na vymazanie osobných údajov,
− na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
− namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
− podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona oOOÚ.
Účastník ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@marand.sk alebo telefonicky na čísle: 0918 414 670.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor touto Akciou nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
2. Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcie oznámením na webe Akcie.
(www.marand.sk/nakupavyhraj).
3. Vyobrazenie poukážky na komunikačných materiáloch Akcie (letáky, plagáty, webové stránky apod.) je iba ilustratívne a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe.