Pri navrhovaní a pri vlastnej realizácii detailu sokla často dochádza k významným chybám, a to tak pri jednovrstvových, ako aj viacvrstvovch zateplených stenách. Vytvoriť kvalitný detail sokla bez výrazného tepelného mosta nie je ani zložité, ani drahé. Potrebujeme na to iba základné znalosti a kvalitný izolačný materiál, ktorý je pevný, má minimálnu nasiakavosť, dobre izoluje teplo, nevzlína vlhkosť a umožňuje dobrú aplikáciu.

Detial 1: Nesprávne riešenie sokla jednovrstvových múrov

Úplne zlá, ale, bohužiaľ, najčastejšia realizácia detailu sokla jednovrstvových múrov. V detaile vzniká významný tepelný most so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktorés tým súvisia. Problémy v tomto detaile ďalej narastajú napríklad v miestach za kuchynskou linkou, za sedacou súpravou v obývacej izbe, za vstavanou skriňou a všade tam, kde je obmedzen prístup vzduchu.

Detial 2: Správne riešenie pri jednovrstvových múroch

Typický detail zateplenia sokla pre jednovrstvové múry. Zateplenie pomocou soklových dosák alebo dosák XPS odstraňuje obvyklý tepelný most (hlavný dôvod na vznik plesní v interiéri) azamedzuje vzlínaniu vlhkosti (vzniku výkvetov). Celé základy sa dostávajú do oblasti nezamŕzania, čo následne znižuje tepelné straty objektu a predlžuje životnosť základovej konštrukcie.

Detial 3: Nesprávne riešenie pri zateplovaných múroch

Toto tiež veľmi často sa vyskytujúce, bohužiaľ, úplne nesprávne riešenie nevyhovuje ani požiadavkám neriem. Úplne zbytočným nedotiahnutím izolácie pod úroveň terénu vzniká veľký tepelný most, ktorý spravidla prináša tradičné problémy – vysoké tepelné straty, plesnivenie kútov, vysokú vlhkosť v konštrukcii aj na povrchu. Najslabšie miesto konštrukcie po stránke izolácie je často úplne nelogicky zabudnuté, napriek tomu, že riešenie je veľmi jednoduché a finančne nenáročné. Použitie tohto detailu by malo byť “trestné”.

Detial 4: Správne riešenie sokla zateplených stien

Riešením sa dosiahnu najlepšie hodnoty z hľadiska vnútornej povrchovej teploty. Tento komplexný spôsob zateplenia fasády i sokla, t.j. zateplenia použitím systému Fibran spolu s tepelnou izoláciu sokla a základu doskami Fibran, je tiež najúčinnejšia ochrana objektu. Celá stavba vrátane základov sa nachádza v chránenej oblasti, čo zabezpečuje minimalizáciu tepelných strát a maximálnu životnosť konštrukcie. Všetky detaily s použitím soklových dosák pritom riešia ukončenie hydroizolácie v soklovej časti, a vtedy už nemôže dochádzať k vzlínaniu vlhkosti a k problémom, ktoré s týmto súvisia.

Detial 5: Riešenie zateplenia sokla s obmedzenou hĺbkou zatiahnutia pod terén

Toto riešenie demonštruje, že zatiahnutie tepelnej izolácie pod úroveň terénu, aj keď v obmedzenej miere, je veľmi dôležité. Hodnoty množstva vzniknutého kondenzátu a priebeh teplotných polí sú zjavne priaznivejšie než pri detaile sokla bez tepelnej izolácie.

Detial 6: Riešenie zateplenia sokla pomocou tzv. izolačného krídla

Toto netradičné, zatiaľ málo používané riešenie zateplenia sokla je určené predovšetkým pre prípady, keď nie je možné v okolí stavby realizovať výkopové práce. Tepelnú izoláciu možno celkom jednoduchým spôsobom aplikovať pod odkvapový chodník. Výborný účinok je zrejmý z priloženého priebehu teplotných polí – problémová zamŕzajúca zóna spoločne s kondenzačnou zónou sa priaznivo posúva do objektu. Toto riešenie sa veľmi často používa v rámci dodatočného zvyšovania zateplenia sokla existujúcich objektov.

Tabuľka ukazuje, že najhoršie z posudzovaných variantov vychádza detail č.3, t.j. detail zatepleného múra bez zatepleného sokla. Druhým najhorším detailom je č.1 (jednovrstvový múr bez zateplenia sokla), ktorý síce v základnom posúdení normu splnil, ale napríklad v mieste kuchynskej linky alebo vstavanej skrine a pod. by s veľkou pravdepodobnosťou nevyhovel.

Zateplenie sokla pomocou extrudovaného polystyrénu patrí medzi najzákladnejšie detaily každej stavby. Pritom je úplne jedno, či ide o jednovrstvový alebo vrstvený zateplený múr. Uvedené posúdenie svedčí o tom, že posudzovanie konštrukcie podľa katalógových hodnôt tepelného odporu je úplne zavádzajúce. Vplyv detailov na celkové parametre konštrukcie sa významne zvyšuje najmä pri dobre izolovaných prevádzkovo úsporných stavbách. Pri úplne bežných stavbách je dnes kvalitná tepelno-technická realizácia rohodujúcich detailov v plnej miere nevyhnutná.