Tepelný odpor je fyzikálnou veličinou, ktorá vyznačuje teplotechnické vlastnosti stavby. Norma stanovuje požiadavky na zabezpečenie kvalitného životného prostredia v interiéri, životnosť konštrukcií, ale predovšetkým na energetickú náročnosť pre samotnú prevádzku budovy. K tomu slúži niekoľko výpočtov a normových hodnôt, ktoré udávajú dovolené minima či maxima vlastností.