Bezpečnosť komína sa odvíja nielen od správneho návrhu vlastného komínového systému, ale taktiež od jeho správnej inštalácie či teploty spalín. V praxi sa predovšetkým sleduje požiadavka na vhodný spôsob zabudovania komína do stavby a správny pomer komína.  Na bezpečnosť zároveň vplýva aj výška prestupu. Na čo sa zameriavať pri stavbe a návrhu komína?

Samotná horľavosť nie je fyzikálnou veličinou, ale veličinou popisnou, ktorá vyjadruje správanie sa dreva pri pôsobení vyšších teplôt.

  • Drevo – nehorí hmota, ale plyny uvoľnené termickým rozkladom
  • Bodom vzplanutia – plyny v zmesi so vzduchom pri priblížení plameňa vzplanú a po jeho oddialení uhasnú (180 – 275°C).
  • Bodom horenia – drevo po oddialení vonkajšieho zdroja plameňa samo ďalej horí (260-290°C).
  • Bodom zápalnosti – sa plyny pri dodaní kyslíka samovolne vznietia(330-520°C).

Čo má vplyv na bezpečný návrh komínu

  • teplota spalín
  • konštrukcia komínového systému
  • čím komín prechádza
  • vzdialenosť od horľavých konštrukcií

Vplyv výšky prestupu na bezpečný komín